Over de Energiekennisbank

Een kennisbank is geen bankje waarop je kunt gaan zitten om uit te rusten. Informatie veroudert waar je bij staat. Deze website is dan ook in een continue staat van ‘work in progress’!

De EnergieKennisBank is bedoeld als informatievoorziening, ter ondersteuning van de activiteiten van bewonerscomités, het Steunpunt Energietransitie en andere duurzaamheids-organisaties in Nijmegen en omstreken. De energietransitie, het verduurzamen van woningen (‘van het gas af’), energiebesparing, het adresseren van energiearmoede, klimaatadaptatie, maatregelen tegen hittestress, biodiversiteit, enzovoorts, zijn daarbij belangrijke onderwerpen.

Op Milieucentraal en het Regionaal Energieloket kun je natuurlijk ook heel veel goede informatie vinden. Het bijt elkaar niet, wij zijn met deze kennisbank absoluut aanvullend en gaan wat meer in op lokale omstandigheden en de praktische invulling.

We kiezen voor deze kennisbank ook bewust voor een wat bredere opzet. De thema’s ‘water en groen‘, ‘vervoer, milieu en schone lucht‘ en ‘afval en circulariteit‘ zijn naar ons idee ook onlosmakelijk verbonden met ‘energie en klimaat‘. Vergroening van de gebouwde omgeving betekent minder hittestress, deze vorm van klimaatadaptatie betekent ook dat er minder energie nodig is om woningen te koelen. De fossiele energievoorziening met verbrandingsmotoren zorgt voor veel emissies van schadelijke stoffen en broeikasgassen. Voor schone lucht is dus schone energie nodig. Minder afval en meer circulair gebruik van producten betekent domweg minder energieverbruik voor het maken van die producten.

Historie

Deze kennisbank was eerst onderdeel van de website van Duurzaam Altrade, maar wordt nu geconverteerd naar een algemene kennisbank voor Nijmegen en omstreken. Op de oorspronkelijke website van Duurzaam Altrade wordt de kennisbank uitgefaseerd (work in progress!).

In plaats van dat elk bewonerscomité op de eigen website een kennisbank gaat inrichten, leek het ons slimmer om onze krachten te bundelen en alle energie te stoppen in één algemene kennisbank waar iedereen gebruik van kan maken. Deze kennisbank is pas geslaagd als bewonerscomités in Nijmegen en omstreken er ook actief gebruik van maken en er actief in participeren.

Betrouwbaarheid

Een belangrijk uitgangspunt voor de kennisbank is dat de informatie betrouwbaar moet zijn. Waar mogelijk zullen we aan bronvermelding doen, middels links bij de informatie. Als er sprake is van verschillende opvattingen over een bepaald onderwerp, zullen we dit aangeven. Hoe gaan we de betrouwbaarheid waarborgen? Allereerst door de informatie zo goed mogelijk te checken voordat we deze op de website plaatsen. We gaan ook gebruik maken van de ‘wisdom of the crowd’, jullie dus. Met elkaar weten we heel veel. Het is altijd de vraag of het op de vele pagina’s in deze kennisbank wel goed en duidelijk genoeg is opgeschreven. We staan open voor kritiek, opmerkingen, bijsturingen. Meld het ons als het te ingewikkeld is opgeschreven. Stel gerust al je vragen. Wij gaan op zoek naar de correcte antwoorden. De kennisbank wordt zo goed als jullie zelf willen!

Stuur een mail naar als je een bijdrage wilt leveren!

Links naar andere websites

Internet is wat betreft informatievoorziening vriend en vijand tegelijk. Je kunt er heel veel goede en belangrijke informatie vinden, maar ook een heleboel bullshit, die soms zo verpakt is dat het belangrijke info lijkt.

Kennis betekent ook dat je weet waar je bepaalde informatie kunt vinden. We maken veelvuldig gebruik van links naar andere websites. Dat doen we niet vrijblijvend, we proberen alleen links op te nemen naar informatie die correct, betrouwbaar en zo veel mogelijk controleerbaar is. De website waar we naar toe linken, moet een goed en betrouwbaar imago hebben. We zijn kritisch op ‘commerciële’ aanprijzingen van bepaalde producten en technieken.

We zijn onafhankelijk en hebben geen enkel commercieel belang. We doen niet aan affiliate marketing. Maar we vinden het belangrijk dat fabrikanten met goede energiebesparende en ook circulaire producten komen. Dergelijke marktontwikkelingen vinden wij belangrijk om te vermelden. Ook ervaringen met veelbelovende producten kunnen een plaats krijgen in de kennisbank.

Deskundigen-pool en redactieraad

We zoeken ‘deskundigen’ die willen bijdragen aan deze kennisbank. Het streven is dat we deze website vorm en inhoud kunnen geven met een pool van betrokken deskundigen. We willen benadrukken dat deze website eigenlijk altijd in ontwikkeling is en dat we zelf ook nooit te oud zijn om te leren.

Wanneer ben je deskundig? Dit is gerelateerd aan hoe je kennis wilt definiëren. Kennis omvat informatie, beschrijvingen hiervan of vaardigheden die door ervaring of opleiding zijn verkregen. Je kunt een onderscheid maken tussen theoretische en praktische kennis. Je bent in ieder geval van harte welkom om bijdragen te leveren als je veel weet van een bepaald onderwerp of als je veel ervaring op een bepaald terrein hebt. Dit kan dus ook in de vorm van opmerkingen en aanvullingen bij onderwerpen die reeds in de kennisbank zijn opgenomen. Neem per e-mail contact met ons op, als je wilt reageren.

We willen gaan werken met een Redactieraad, die verantwoordelijk zal zijn voor de inhoud van de kennisbank. Ook betrokkenen bij bewonerscomités en het Bewonerssteunpunt Energietransitie gaan betrokken worden bij deze Energiekennisbank. In de komende tijd gaan we uitwerken hoe we dit vorm kunnen geven.

Naamsvermelding en verantwoording

De informatie op deze website valt in principe onder de verantwoordelijkheid van de redactie(raad). Standaard worden artikelen niet ondertekend. Indien je een inhoudelijke bijdrage levert, zullen we je naam (en indien gewenst ook je e-mailadres) vermelden als je daar prijs op stelt. Ook bij opmerkingen op bestaande inhoud, welke leiden tot aanpassingen of toevoegen, kun je verzoeken om daar je naam bij te vermelden. De redactie(raad) blijft altijd eindverantwoordelijk.

De redactie(raad) heeft de bevoegdheid om een bepaalde bijdrage niet te publiceren. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn: kwaliteit onvoldoende, een te commerciële bijdrage, claims die onvoldoende gecontroleerd kunnen worden, enzovoorts. Het is mogelijk dat we met je in gesprek gaan en in gezamenlijk overleg tot aanpassingen komen. Als de redactie(raad) volhardt in weigering tot plaatsing, zal dit inhoudelijk gemotiveerd te worden en wordt dit binnen 2 à 3 weken met je gecommuniceerd.

We zijn nog bezig om een klachtenprocedure uit werken.

Beveiliging

We hebben noodgedwongen deze website moeten beveiligen tegen het ongeautoriseerd kopiëren van inhoud en afbeeldingen. We hebben daar slechte ervaringen mee. Er zijn op het internet zogenaamde afbeeldingenkapers bezig, die voor geld allerlei afbeeldingen aanbieden. Ook zogenaamde ‘lead-generatoren’ hebben gebruik gemaakt van onze informatieve teksten: dit zijn websites met een wat discutabel verdienmodel: ze schotelen je een website voor met veel informatie (die ze dus jatten van andere websites) om je het idee te geven dat ze deskundig zijn op het onderwerp. En vervolgens krijg je een knop om snel vijf offertes aan te vragen. Leveranciers en installateurs die daarvoor in aanmerking willen komen moeten aan zo’n website veel geld betalen.

Buurtcomités en andere organisaties die met duurzaamheid bezig zijn kunnen zonder kosten gebruik maken van de informatie op deze website. Neem contact op via , en dan helpen we je mee hoe je onze webpagina’s het beste kunt implementeren op jullie eigen website (via ).

Ben je een commercieel bedrijf, en ben je duurzaam bezig, neem gerust contact op.


Vragen? Neem contact met ons op!

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .