Energie en klimaat

Op 12 december 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs gepresenteerd, als resultaat van de klimaatconferentie. Voor het eerst werd de bovengrens van 2 graden opwarming van de aarde in een internationaal verdrag vastgelegd. Daarbij werd vastgelegd dat het streven was om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Ook moet er een einde gemaakt worden aan het gebruik van fossiele brandstoffen.

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs. Na lange onderhandelingen in 2018 en 2019 met consumentenorganisaties, milieuorganisaties, de industrie en het bedrijfsleven, kwam in Nederland het klimaatakkoord tot stand. Om de doelen van het klimaatakkoord te halen, werd Nederland onderverdeeld in 30 regio’s, die elk een Regionale Energie Strategie (RES) gaan formuleren. Wij vallen onder RES Arnhem Nijmegen.

Naast het bespreken van bovengenoemde akkoorden die ten grondslag liggen aan het aanpakken van de energietransitie, zullen we aandacht besteden aan energiebesparing en de alternatieve technieken voor de energievoorziening. We leggen ook uit hoe het nu zit met die broeikasgassen.


Zonnepanelen

Zonne-energie

Zonne-energie is een schone vorm van energie: hernieuwbaar en onuitputtelijk. Bij de opwekking zelf komen geen schadelijke stoffen vrij, er is geen sprake van ongewenste uitstoot van bijvoorbeeld CO2. Met […]

Klimaat

Er is veel te doen rondom het klimaat. Er is inmiddels, een enkele klimaatontkenner daargelaten, wetenschappelijke consensus over het gegeven dat de klimaatverandering veroorzaakt is door menselijk handelen. We gaan […]

Warmte

Een van de uitdagingen van de energietransitie is volledig van het gas af te gaan. In de praktijk betekent dit dat we vooral voor de verwarming en het produceren van […]

Energiebesparing

De meest toegepaste strategie om energiebesparende maatregelen te nemen is de Trias Energetica. Het begrip werd in 1996 geïntroduceerd door Novem(E. Lysen). Als strategie is dit uitgewerkt door TU Delft […]

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .