Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie (RES)

Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Die zijn allemaal aan de slag gegaan om een plan te formuleren. Hoeveel kan de regio bedragen aan de landelijke doelstelling van 35 TWh (terrawatt) opwekking van groene stroom. Naast de plaatsing van windturbines en zonnepanelen gaat het in een RES ook over warmtebronnen (bijv. geothermie) en of woonwijken ermee verwarmd kunnen worden. In een RES werken provincies, gemeenten en waterschappen samen met netbeheerders, energiebedrijven en bijvoorbeeld woningcorporaties. De bedoeling is dat door deze nieuwe regionale organisaties meer draagvlak ontstaat voor alle maatregelen en dat de plannen goed op elkaar afgestemd raken.

RES Arnhem – Nijmegen

Wij vallen onder de RES Arnhem – Nijmegen. Op 30 september 2020 is het concept Energieplan Regio Arnhem – Nijmegen unaniem aangenomen door de colleges van de 16 gemeenten in de regio en door de dagelijkse besturen van de waterschappen en Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland. Inmiddels is versie RES 1.0 gereed en goedgekeurd door alle stakeholders (gemeenteraden, Provinciale Staten, algemene besturen waterschappen, bedrijfsleven, grondeigenaren en -beheerders, energiecoöperaties). De RES Arnhem – Nijmegen is per 1 juli 2021 in het Nationale RES programma opgenomen. In 2030 wil men 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord (GEA).

RES 1.0

Een bestuurlijke samenvatting van RES 1.0 kun je hier downloaden. De RES 1.0 plannen zijn te lezen in de online omgeving. Inmiddels is er een verduidelijkend Feiten en Argumentenboekje RES Regio Arnhem Nijmegen verschenen. Er zijn diverse video’s gemaakt in een korte en een lange versie met uitleg over de verschillende RES-onderdelen. Er is een pdf beschikbaar waarin je zelf een excursie kunt maken langs de verschillende locaties.

Er is ook een zogenaamde publieksversie. In de publieksversie wordt middels een 11-tal afbeeldingen een overzicht gegeven van de plannen. Wij geven een korte samenvatting (met 2 afbeeldingen), met name over zon en wind en over warmtenetten.

RES 1.0
Een van de 11 afbeeldingen: 50% minder uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en in 2050 moet alle energie duurzaam zijn.

De schone elektriciteit moet komen van zon en wind, warmte van warmtenetten en ook wordt ingezet op nieuwe technologieën. Er is een kaart van mogelijke locaties voor zonnevelden. De voorkeur gaat vooralsnog wel uit naar het leggen van zonnepanelen op daken i.p.v. zonnevelden. “Maar helaas is er in Nederland nog geen wet die eigenaren van grote daken kan dwingen om zonnepanelen te plaatsen.” Overigens worden er wel plannen gemaakt voor een wettelijke regeling om dakeigenaren te dwingen tot het plaatsen van zonnepanelen. Men gaat in RES 1.0 voor 1,62 TWh (terrawatt), een substantiële bijdrage aan de 35 TWh duurzame elektriciteit die met alle 30 energieregio’s in Nederland samen opgewekt moeten worden in 2030.

Ook wordt er ingezet op windmolens. “1 Grote windmolen levert evenveel elektriciteit als een zonneveld van 23 hectare.” Op deze kaart zie je waar er gekeken wordt naar ruimte voor windmolens.

RES 1.0 warmtenet
Ook zet men in de RES Arnhem – Nijmegen in op warmtenetten

De gemeenten houden de financiën in de gaten. Zo was in het concept de verhouding zon – wind wat scheef: 97% zon tegenover 3% wind. In RES 1.0 is 89% zon tegenover 11% wind. Een verhouding van 50% – 50% is echter financieel veel aantrekkelijker, omdat de netbeheerder dan de minste investeringen in het netwerk hoeft te doen. Dat is uiteindelijk ook gunstiger voor ons burgers, want de inwoners moeten uiteindelijk de investeringen betalen.

Zoveel mogelijk inwoners moeten bij de uitwerking van de plannen betrokken worden, in het bijzonder jongeren. In de publieksversie wordt ook aandacht besteed aan een onderzoek onder jongeren en wat zij vinden van de plannen. In het voorjaar van 2020 is bij inwoners een enquête afgenomen, zie hier de infosheet. Inwoners moeten er ook van kunnen profiteren. “Dat laatste kan onder andere doordat inwoners de kans krijgen aandelen te kopen en/of doordat ze profiteren via een omgevingsfonds.”

Burgers Geven Energie

Burgers Geven Energie en Rijn en IJssel Energie zitten namens de energiecoöperaties in de regio bij de RES Arnhem – Nijmegen.  Gezamenlijk komen zij tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit.

Groene Metropool regio

Op 1 januari 2021 is de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen van start gegaan. Een samenwerking tussen 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Van 1 januari 2021 tot en met 1 april 2021 is er een overgangsperiode waarin de oude structuur van de regio Arnhem-Nijmegen omgebouwd wordt naar de nieuwe Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Meer informatie over het proces van overgang naar een sterkere regio kunt u hier vinden.

Regionale Energie Strategie

Er is veel te doen rondom het klimaatakkoord en het toepassen van de RES. We doen ons best om deze pagina actueel te houden, het is een continue proces. Heb je opmerkingen of tips? Neem dan contact met ons op!

Update:

De doelstelling om tegen 2030 driekwart van de elektriciteitsbehoefte uit hernieuwbare energiebronnen te halen lijkt goed haalbaar. Volgens nieuwe cijfers van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES) scoren de plannen, die de dertig energieregio’s van Nederland dit jaar hebben ingediend, meer dan voldoende. Volgens de RES’en moet er echter voldoende expertise, middelen en personeel aanwezig zijn om de plannen ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .