Klimaatakkoord

Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Belangrijkste doel is dat Nederland in 2030 minimaal 49% minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. Ook staat er in het akkoord dat er in 2030 35 terrawattuur (TWh) aan groene stroom moet worden opgewekt, dat is 35 miljard kilowattuur (kWh). En in dat jaar moeten 1,5 miljoen woningen van het aardgas af moeten zijn.

Het Klimaatakkoord is tot stand gekomen na lange onderhandelingen in 2018 en 2019 met consumentenorganisaties, milieuorganisaties, de industrie en het bedrijfsleven. De gesprekken vonden plaats aan vijf sectortafels en één centraal Klimaatberaad.

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord bevat afspraken over diverse onderwerpen, hieronder een korte samenvatting van de onderdelen die voor bewoners en woningeigenaren een rol gaan spelen.

Aardgasvrij

In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van het aardgas af zijn. Eind 2021 moeten gemeenten bekend maken wanneer welke wijken aardgasvrij worden gemaakt. Bewoners krijgen uiterlijk acht jaar voordat de levering van aardgas stopt te horen wat het alternatief voor aardgas wordt en wat dit voor hen betekent. Huiseigenaren moeten vroegtijdig en serieus betrokken worden bij de planvorming. Als proef worden de komende jaren tientallen woonwijken aardgasvrij gemaakt.

Kosten woonlastenneutraal

De kosten van de verduurzamingsmaatregelen mogen in principe niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening. Dit wordt woonlastenneutraal genoemd.

Isoleren

Er komt voor verschillende woningtypes een zogenaamde isolatiestandaard. Deze geeft aan tot welk niveau het huis moet worden geïsoleerd om geschikt te worden gemaakt voor het alternatief van aardgas. Kosten moeten in verhouding tot de baten staan en de standaard moet rekening houden met de bouwkundige mogelijkheden van de woning. De isolatiestandaard wordt niet verplicht, maar zal waarschijnlijk wel worden gebruikt als voorwaarde voor subsidiëring en financiering van de duurzaamheidsmaatregelen. Er komen streefwaardes voor isolatie bij losse verbouwingen (dak, gevel, vloer). Deze moeten allemaal nog worden uitgewerkt, de bedoeling is dat huiseigenaren een aantrekkelijk isolatieaanbod krijgen.

CV-ketelverbod

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat er een cv-ketelverbod zou komen, maar dit is voorlopig van de baan. Na 2025 wordt gekeken of zo’n verbod op cv-ketels nog nodig is. De hoop is dat bedrijfsleven en installatiesector het aanbod van betere, stillere en goedkopere alternatieven zoals (hybride) warmtepompen gaat vergroten.

Belasting

De belasting op gas gaat omhoog, op elektriciteit omlaag. Aardgas wordt in de komende jaren duurder. Vanaf 2020 stijgt de belasting op aardgas. Het hogere gastarief moet huishoudens stimuleren minder gas te verbruiken en duurzame maatregelen te nemen. Vanaf 2021 daalt de belasting op elektriciteit en krijgt men meer belastingkorting op de totale energierekening.

Financiering

Er komen meer financieringsmogelijkheden, zoals gebouwgebonden financiering (uiterlijk in 2022). Huiseigenaren die een lening voor energiebesparende maatregelen afsluiten kunnen die overdragen aan de nieuwe eigenaar. Ook komt er een warmtefonds voor huiseigenaren en Vereniging van Eigenaren (VvE’s), dat bedoeld is voor het verduurzamen van de woning en waar huiseigenaren die moeilijk of geen financiering kunnen krijgen terecht kunnen. Financieringsmogelijkheden voor VvE’s worden verbeterd.

Nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting

Van alle nieuwbouwwoningen die tot eind 2021 worden opgeleverd, mag 75% geen gasaansluiting hebben. Bouwbedrijven moeten anders ‘meerwerkpakketten’ aanbieden waarmee de overstap naar aardgasvrij wonen gerealiseerd kan worden.

Windmolens

De ambitie is dat 50% van de door windmolens opgewekte energie op land eigendom wordt van omwonenden, zodat er meer draagvlak wordt gecreëerd doordat bewoners zelf profiteren van deze opwek.

Informatie over energiebesparende maatregelen

Huiseigenaren worden geïnformeerd bij het energiezuinig maken van hun huis. Op energiebesparendoejenu.nl staat gevalideerde informatie over verduurzamingsmaatregelen. Ook probeert men huiseigenaren te ontzorgen, middels een koppeling aan financierings- en subsidiemogelijkheden. Er komen verder onafhankelijke regionale energieloketten, onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het energieloket moet partijen (bewoners) die betrokken zijn bij de wijkgerichte aanpak ondersteunen.

Natuur & Milieu ziet een aantal winstpunten maar heeft ook een aantal kritiekpunten. Goed dat er een CO2-heffing komt, dat er in 2030 70% hernieuwbare elektriciteit moet zijn, dat woningen verduurzaamd worden en dat de landbouw cd CO2 uitstoot fors moet beperken. Daarentegen is er kritiek op het mogelijk maken en subsidiëren van CO2 opslag op zee, elektrisch rijden nauwelijks gestimuleerd wordt en bestaand stimuleringsbeleid wordt teruggedraaid. Er zijn geen serieuze investeringen in fiets en openbaar vervoer.

Filmpje van Natuur & Milieu over het klimaatakkoord

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .